PRAVILA

Pravila nagradnog natječaja “Vodimo te na event Chick Garden

event 27.05.2024.

U nastavku pročitajte pravila nagradnog natječaja.

Članak 1.

Nagradni natječaj priređuje i organizira PRODUKT PLATFORMA d.o.o., Ulica grada Vukovara 269D, 10 000 Zagreb, OIB: 8198483503 (u nastavku Organizator).

Članak 2.

Nagradni natječaj se organizira i provodi na cjelokupnom području Republike Hrvatske u
jednom kolu na Instagram stranici @zivotucvijecu vremenu od 26.05.2024. do 29.05.2024. godine.

Članak 3.

Nagradni natječaj priređuje se i provodi u svrhu promocije Instagram stranice @Zivotucvijecu.

Članak 4.

Pravo sudjelovanja u nagradnom natječaju ima svaka fizička osoba starija od 18 godina, s prebivalištem ili prijavljenim boravištem u Republici Hrvatskoj, ukoliko ispunjava sve uvjete za sudjelovanje utvrđene ovim Pravilima (dalje u tekstu: sudionik).

Pravo sudjelovanja u nagradnom natječaju nemaju osobe zaposlene kod Organizatora i njihovih povezanih društava, Agencije, članovi njihove uže obitelji (bračni drug, djeca, roditelji, braća, sestre i s njima zakonom izjednačene osobe) kao ni druge osobe koje na bilo koji način sudjeluju pri izvođenju nagradnog natječaja.

Članak 5.

U nagradnom natječaju se sudjeluje na sljedeći način:

Sudionici trebaju zapratiti Instagram stranicu @zivotucvijecu i u komentar pod objavom natječaja napisati zašto baš njih trebamo povesti u Chic Garden. Sudionik jamči da objavljenim sadržajem ni na koji način ne krši autorska i druga prava trećih osoba. Sudionik izričito dopušta Organizatoru bez naknade, prenosivo, sadržajno, vremenski i teritorijalno neograničeno pravo korištenja upisanog sadržaja, uz pravo navođenja imena autora. Sudionik u nagradnom natječaju smije sudjelovati isključivo sa svojim podacima.
Svaki sudionik u nagradnom natječaju može sudjelovati s više prijava, ali jedan sudionik može osvojiti samo jednu nagradu i to pod uvjetom da je za istu ispunio kriterije iz ovih Pravila.

Članak 6. NAGRADNI FOND

Odgovori sudionika koje od strane žirija budu ocijenjeni kao najkreativniji, a pritom ispunjavaju sve uvjete za sudjelovanje utvrđene ovim Pravilima, dobit će sljedeću nagradu:

Ulaznicu za event Chic Garden greenfluenerice @click4chic koji će se održati u petak, 31. svibnja od 16:30 do 18 sati na Floraartu u vrijednosti od 30 EUR, PDV uključen

Nagrade nije moguće zamijeniti za drugu robu ili usluge, niti je moguće za nagrade koje nisu u novcu zahtijevati isplatu njihove novčane protuvrijednosti.

Realizacijom nagrade, kao i nedolaskom dobitnika na event, prestaju sve obveze Organizatora nagradnog natječaja prema dobitnicima i sudionicima nagradnog natječaja.

Svi eventualni porezi i druga davanja u vezi nagrade podmiruju se u skladu s pozitivnim propisima države dobitnika nagrade.

U Republici Hrvatskoj, prema važećem zakonodavstvu, nagrade u ovom nagradnom natječaju ne podliježu oporezivanju porezom na dobit i dohodak. Za dobitnika nagrade ne nastaje nikakva porezna obaveza, temeljem primitka nagrade definirane ovim člankom.

Članak 7.

Organizator zadržava pravo diskvalificirati dobitnika ukoliko nastupe okolnosti iz članka
12. ovih Pravila i nagrada se u tom slučaju dodjeljuje sljedećem sudioniku s najkreativnijim odgovorom po mišljenju žirija. Žiri se sastoji od tri zaposlenika Organizatora: Marija Leaković, Mirela Gotal i Igor Crnčić.

Organizator će diskvalificirati odgovore i opise koji su na bilo koji način uvredljivi, neprimjereni, sadrže elemente govora mržnje ili su na drugi način protuzakoniti ili nemoralni.

Žiri će, prema vlastitoj diskreciji, birati pobjednike, i to na osnovu kriterija kreativnosti i originalnosti odgovora na traženo pitanje. Odluka stručnog žirija o pobjedniku je finalna te ne postoji mogućnost pritužbe.

Kupnja proizvoda nije uvjet za sudjelovanje u nagradnom natječaju.

Članak 8.

Organizator odabire 5 dobitnika od sudionika prijavljenih zaključno s 29.05. u 14 sati.

Do 16 sati istog dana pobjednici će biti objavljeni putem komentara na Instagram stranici @zivotucvijecu.

Članak 9.

Za potrebe provođenja nagradnog natječaja i ostvarivanja svrhe u koju je isti organiziran sukladno ovim Pravilima, sudionici daju sljedeće osobne podatke putem poruke u inboxu Instagram stranice @Zivotucvijecu: ime i prezime, broj telefona, dok dobitnici na preuzimanju trebaju dati i drugi osobni podatak ili dokument po zahtjevu Organizatora potreban za identifikaciju dobitnika (dalje: obavezni podaci).

Članak 10.

Osvojenu nagradu moguće je preuzeti dolaskom na event uz predočenje osobne iskaznice.

Ukoliko dobitnik nagrade ne odgovori na poruku u inboxu do 31.05. do 12 h, smatrat će se da je dobitnik odustao od nagrade, a Organizator nije više obvezan isporučiti nagradu tom dobitniku.

Nagrade nisu zamjenjive za novac ni druge nagrade.
Nagrade su prenosive na druge osobe (punoljetne), uz uvjet da dobitnik o prijenosu nagrade da suglasnost u pismenom obliku u dogovoru s Organizatorom.

Krajnji rok za preuzimanje nagrade je na dan samog eventa.
Prilikom preuzimanja nagrade, dobitnik će priložiti osobnu iskaznicu radi identifikacije.

Članak 11.

Organizator ne preuzima odgovornost za:

 • bilo kakve posljedice nastale uslijed pogrešne upotrebe ili zloupotrebe uvjeta nagradnog natječaja od strane sudionika u nagradnom natječaju ili trećih osoba,
 • neželjene posljedice koje su sudionici pretrpjeli zbog sudjelovanja u nagradnom natječaju,
 • (ne)točnost i (ne)ažuriranost podataka koje pošalju sudionici u nagradnom natječaju,
 • za osobne podatke koje sudionik učini dostupnima drugim sudionicima nagradnog natječaja ili trećim osobama na bilo koji način, te za korištenje tako dostavljenih podataka od strane drugih sudionika ili trećih osoba,
 • za bilo kakve incidente ili ozljede koje bi nastale zbog korištenja (uporabe i/ili konzumiranja) dodijeljenih nagrada, 
 • organizator ne preuzima nikakvu odgovornost u slučaju nepravilnog rada interneta, (ne)funkcioniranja i ostale aktivnosti društvenih mreža ili (ne)funkcioniranja elektroničke pošte, telefonskih linija ili ostalih uređaja koji omogućuju provedbu ovog natječaja; organizator također nije odgovoran ako jedan ili više sudionika ne može pristupiti internetskoj stranici ili sudjelovati u natječaju zbog bilo kojeg razloga ili tehničke greške povezane s radom mreže, 
 • organizator ne preuzima odgovornost za zarazu računala virusima ili za upad treće osobe u računalo sudionika natječaja te za posljedice povezivanja sudionika s mrežom putem internetske stranice; organizator nije odgovoran za bilo kakvu štetu prouzročenu sudioniku, njegovoj računalnoj opremi, pametnom telefonu ili podatcima pohranjenim na tim uređajima te za osobne i profesionalne posljedice koje mogu sudionicima iz toga proizići, 
 • okolnosti i situacije za koje je ovim pravilima isključena odgovornost Organizatora, odnosno za koje je definirana odgovornost sudionika ili dobitnika.

Članak 12.

Organizator zadržava pravo u bilo kojem trenutku poništiti prijavu sudionika u sljedećim slučajevima:

 • prijave sudionike za koje se utvrdi da nisu ispunili sve korake potrebne za kvalifikaciju za nagradni natječaj,
 • prijavljeni sadržaj nije djelo sudionika koji ga prijavljuje. U slučaju sumnje, sudionik je dužan odgovoriti u roku od 24 sata na upit Organizatora i pružiti relevantan dokaz,
 • prijave sudionika koji se koriste lažnim podacima ili lažnim profilima,
 • prijave sudionika čiji su sadržaji uvredljivi ili na drugi način neprimjereni.
 • Organizator će diskvalificirati sudionika ili dobitnika ukoliko utvrdi da je isti dao neistinite, lažne ili tuđe osobne podatke, kao i ako utvrdi da se radi o maloljetnoj osobi, ili nije suglasan s korištenjem njegovog lika i podataka sukladno ovim Pravilima, te ako ima sumnju u zloupotrebu nagradnog natječaja.

Odluka Organizatora o svim pitanjima vezanim uz nagradni natječaj i primjenu ovih pravila konačna je i obvezuje sve sudionike.

Članak 13.

Sudjelovanjem u ovom nagradnom natječaju, sudionici su suglasni i daju privolu da, ako postanu dobitnici nagrade, Organizator može bez naknade koristiti i javno objaviti u tiskanom, zvučnom, slikovnom i video materijalu njihove osobne podatke (ime i prezime), te odgovor koji je dao u ovom nagradnom natječaju, a u svrhu javne objave rezultata nagradnog natječaja, kako prilikom objave dobitnika i dodjele nagrada, tako i u objavi reportaža, članaka ili sličnih materijala vezanih uz nagradni natječaj. Na poziv Organizatora, dobitnik nagrade će dati svoju suglasnost i u pisanoj formi.

Organizator, kao voditelj zbirke osobnih podataka sudionika i dobitnika nagradnog natječaja, prikuplja, vodi, održava i obrađuje zbirku prikupljenih osobnih podataka sudionika nagradnog natječaja i dobitnika nagrada isključivo u svrhu provođenja nagradnog natječaja i promotivne svrhe Organizatora u koje je ovaj nagradni natječaj organiziran, sukladno ovim Pravilima.

Prilikom prijave u nagradni natječaj, na poseban upit Organizatora, sudionik će aktivnom potvrdnom radnjom, ako to želi, dati svoju suglasnost za korištenje danih obveznih osobnih podataka i za druge svrhe (npr. za automatiziranu obradu osobnih podataka i personalizirani pristup sudioniku, korištenje od strane povezanih društava Organizatora itd.) te će, ako želi, dati i druge, dodatne osobne podatke za korištenje i obradu u točno navedene te druge svrhe.

Tako danu privolu sudionik može u bilo kojem trenutku povući slanjem zahtjeva na e-mail adresu ili adresu sjedišta Organizatora prema kontaktima na web stranici Organizatora.

Organizator koristi i obrađuje osobne podatke isključivo dostavljene od strane sudionika, te je isključivo sudionik odgovoran za točnost i ispravnost danih podataka i dužan je i odgovoran pravovremeno obavijestiti Organizatora o njihovoj promjeni.

Sudionik ima pravo u bilo kojem trenutku zatražiti informaciju o svojim osobnim podacima koje obrađuje Organizator, te može uložiti i prigovor na korištenje svojih osobnih podataka u situacijama koje Organizator temelji na postojanju svog legitimnog interesa, a svakako kada ih Organizator koristi za potrebe izravnog marketinga.

Za ostvarivanje svih svojih prava i obaveza u pogledu korištenja osobnih podataka, sudionik se može obratiti na e-mail adresu ili adresu sjedišta Organizatora ili prema uputi na dostavljenim promotivnim materijalima.

Svi osobni podaci će biti zaštićeni primjenom primjerenih organizacijskih i tehničkih mjera, te će se s istima postupati zakonito i pošteno sukladno važećim propisima iz područja zaštite osobnih podataka.

Sudionik je informiran i pristaje na mogućnost da Organizator pojedine aktivnosti oko obrade osobnih podataka vrši preko izvršitelja obrade u EU ili van EU (fizička ili pravna osoba koja obrađuje osobne podatke u ime voditelja zbirke podataka). Pri tome će Organizator prijenos vršiti na zakonit način i odabrati izvršitelja obrade koji zadovoljava sve primjerene sigurnosne standarde koji jamče visoki stupanj zaštite osobnih podataka.

Osobni podaci se koriste i čuvaju do opoziva od strane sudionika sukladno ovim Pravilima, osim ako zakon ne propisuje drugačije.

Sve ostale detalje vezane uz postupanje i zaštitu osobnih podataka te ostvarivanju svojih prava, sudionik može pročitati u Pravilima zaštite privatnosti i Politici kolačića, koji su dostupni na web stranici Organizatora.

Članak 14.

Sudjelovanjem u nagradnom natječaju na način opisan u ovim Pravilima, sudionik daje pravo Organizatoru na preuzimanje i korištenje odgovora/opisa za potrebe provođenja nagradnog natječaja i u svrhe definirane ovim Pravilima.

Sudionik ima pravo u bilo kojem trenutku izaći iz nagradnog natječaja odnosno odlučiti da neće sudjelovati u istom, pri čemu Organizator jamči da će njegovi osobni podaci biti izbrisani.

Sudionik koji sudjeluje u nagradnom natječaju prihvaća prava i obveze iz ovih Pravila, te prijavom za sudjelovanje potvrđuje da je upoznat sa svrhom korištenja njegovih osobnih podataka i postupanja s istima.

Članak 15.

Pravila ovog nagradnog natječaja će se objaviti na web stranici https://produkt.hr.

Autentično tumačenje ovih Pravila isključivo je u domeni Organizatora.

Organizator pridržava pravo na promjenu pravila i uvjeta sudjelovanja u nagradnom natječaju kao i pravo prekida nagradnog natječaja, uz obvezu da isto pravovremeno
objavi na isti način kao i pravila nagradnog natječaja, u kojem slučaju nije odgovoran ni za kakvu štetu sudionicima.

Članak 16.

U slučaju spora između Organizatora i sudionika nadležan je Općinski građanski sud u Zagrebu.

U Zagrebu, 26. svibnja 2024. godine

Organizator:

PRODUKT PLATFORMA d.o.o.

Kontakti

PRODUKTivna suradnja

Jedinstvene kampanje i nezaboravna događanja stanuju kod nas. Javite nam se!